English

donate-btn

`

A

ישיבת אורות התשובה

 logo ortesh

 

ישיבת אורות התשובה שמיועדת לבוגרי צבא, הוקמה בשנת תשע"ג על ידי שעלי תורה, ובראשה עומד הרב מאיר גואטה.

 ישיבת "אורות התשובה" - רח' הנורית 39, בית שמש

הרב מאיר גואטה ראש הישיבה  054/3331334 meir.gueta1 @ gmail.com

 

בשעלי תורה חשו שאצל חילים רבים שמסיימים את שירותם הצבאי יש צמא גדול והתקרבות אל נשמתם היהודית ואל יהדותם. מתוך כך קמה ישיבת אורות התשובה.

הישיבה שואפת לתת לתלמידיה בסיס איתן למעבר בין השירות הצבאי לבין הלימוד האקדמי מתוך תורה ואמונה.

ווכדברי הרב גואטה ראש הישיבה: "המגמה הכללית של הישיבה היא להצמיח תלמידי חכמים יראי שמיים עבודי ה' בכל תחומי הכלכלה והמדינה".

 

 

ישיבת אורות התשובה קוראת לך להצטרף!
בוגר צבא, המעוניין בחיזוק משמעותי - אנו קוראים לך להצטרף לישיבת אורות התשובה בבית שמש בראשותו של הרב מאיר גואטה.
 

צפו בסרטון על ישיבת אורות התשובה 

עוד על ישיבת אורות התשובה - כתבה בערוץ 7